1.Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost proOFFICE, s.r.o., IČ: 640 52 028, se sídlem Most, Čepirohy č.p. 115, PSČ 434 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 9935 (dále také jako „Správce“).

Správce je možné kontaktovat na adrese jeho sídla, emailové adrese: Eva.Brozovicova@hamelinbrands.com či na telefonním čísle: 477 070 646.

2. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem výběru vhodného kandidáta na danou pracovní pozici a následného jednání o uzavření pracovní smlouvy (či některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) v rámci výběrového řízení.

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost uchazeče o zaměstnání coby subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „GDPR“).

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání mohou být ze strany Správce zpracovávány rovněž pro účely oprávněných zájmu Správce v podobě určení, výkonu nebo obhajoby nároků Správce a rovněž v podobě zájmu Správce na výběru nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává zejména identifikační, kontaktní a profilové údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu, ve kterém je uchazeč Správci dobrovolně sdělil (např. v rámci životopisu, motivačního dopisu, osobního pohovoru apod.).

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů v přiměřeném a relevantním rozsahu, omezené na rozsah nezbytně nutný s ohledem na účel zpracování osobních údajů.

5. Příjemci osobních údajů

Správce nebude předávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání žádným dalším příjemcům osobních údajů.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účel jejich zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení, tj. do okamžiku, kdy je uchazeč vyrozuměn o tom, že nebyl na pracovní pozici vybrán, že je výběrové řízení zrušeno, nebo kdy je uchazeč vybrán a je s ním uzavřena pracovní smlouva (či některá z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr).

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracovávané za účelem oprávněných zájmů Správce budou zpracovávány po dobu existence příslušného právního nároku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, které se bude týkat práv a/nebo povinností Správce ve vztahu k příslušnému uchazeči o zaměstnání, neskončí doba zpracování osobních údajů před skončením takového řízení.

7. Další práva uchazeče o zaměstnání

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Správce náleží uchazeči o zaměstnání rovněž následující práva:

7.1. Právo na přístup k osobním údajům

Správce je povinen poskytnout uchazeči o zaměstnání na jeho žádost informace týkající se zpracování jeho osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, doba jejich zpracování a zdroj osobních údajů). Uchazeč o zaměstnání je oprávněn požadovat rovněž kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí je však Správce oprávněn požadovat po uchazeči přiměřený poplatek odpovídající vynaloženým administrativním nákladům spojeným s jejím poskytnutím.

7.2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů

V případě, že Správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, je uchazeč o zaměstnání oprávněn požadovat jejich opravu a doplnění.

7.3. Právo na výmaz osobních údajů

Uchazeč o zaměstnání je oprávněn požadovat, aby Správce vymazal osobní údaje, které se uchazeče týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

(i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
(ii) zpracování osobních údajů je protiprávní, nebo
(iii) uchazeč vznese námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo
(iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu.

Právo na výmaz osobních údajů uchazeči o zaměstnání naopak nepřísluší v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce či pro archivační účely.

7.4. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Uchazeč o zaměstnání je oprávněn kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce. Při vznesení takové námitky Správce posoudí, zdali zájem na ochraně osobních údajů uchazeče o zaměstnání převažuje nad oprávněným zájmem Správce, pro který jsou osobní údaje ze strany Správce zpracovávány. V případě, že Správce dospěje k závěru, že zájem na ochraně osobních údajů uchazeče o zaměstnání převažuje, přestane osobní údaje uchazeče pro tento účel zpracovávat.

7.5. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo na omezení zpracování osobních údajů uchazeči o zaměstnání přísluší pouze v případě:

(i) kdy uchazeč vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Správce, nebo
(ii) zpochybňování přesnosti zpracovávaných osobních údajů, nebo
(iii) protiprávního zpracování osobních údajů ze strany Správce a současného odmítnutí jejich výmazu ze strany uchazeče o zaměstnání, nebo
(iv) kdy Správce nepotřebuje osobní údaje pro daný účel zpracování, ale uchazeč o zaměstnání přesto bude osobní údaje požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků.

V případě splnění kterékoliv z výše uvedených podmínek Správce osobní údaje uchazeče o zaměstnání dočasně znepřístupní a po určitou dobu nebude zpracovávat.

7.6. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Uchazeč o zaměstnání je oprávněn se kdykoliv obrátit se stížností nebo podnětem týkajícím se zpracování jeho osobních údajů na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, webové stránky www.uoou.cz.